De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers of browsers die toegang hebben tot deze website. BestVideoConverter.org ("BestVideoConverter") geeft u het recht op toegang tot en download van materiaal, inclusief maar niet beperkt tot de software, bestanden, afbeeldingen of persberichten, van de Site, uitsluitend voor uw individuele en niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u het auteursrecht en andere eigendomsrechten behoudt mededelingen bij het originele materiaal of kopieën van het materiaal. Elk gebruik van de download voor openbare distributies, commerciële doeleinden of andere doeleinden van welke aard dan ook op andere websites, netwerkcomputers of vliegtuigmedia is verboden. Alle edities van het materiaal op de site zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik van materialen, webpagina-indeling en -ontwerp kan in strijd zijn met het auteursrecht, het merkenrecht of andere relevante wetten. Met betrekking tot elk gedrag dat de bepalingen schendt, heeft BestVideoConverter het recht om juridische en eerlijke maatregelen te nemen .

1. Disclaimer

Met betrekking tot de materialen en informatie op de website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, standpunten, recensies, webpagina's of links, geeft BestVideoConverter geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, toereikendheid en betrouwbaarheid van dergelijke materialen en inhoud. ondanks zijn pogingen om nauwkeurige materialen en informatie op de site te verstrekken. Al het materiaal dat wordt gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de site, gebeurt naar eigen goeddunken en risico en u bent als enige verantwoordelijk voor elke infectie van uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal of het gebruik van de site. . BestVideoConverter wijst absoluut elke verantwoordelijkheid af voor fouten of weglating van de inhoud op de site en elke expliciete of impliciete garantie voor de materialen en informatie, inclusief maar niet beperkt tot de garanties met betrekking tot eigendom, niet-inbreuk op de rechten, kwaliteit en zonder computervirus. BestVideoConverter kan op elk moment zonder enige kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de website. Bezoek de site voor toegang tot de up-to-date informatie.

BestVideoConverter vermeldt de producten of oplossingen die door andere bedrijven dan BestVideoConverter worden geleverd op de Site alleen voor het verstrekken van gerelateerde informatie, en een dergelijke vermelding betekent niet dat BestVideoConverter dergelijke producten of oplossingen herkent of aanbeveelt.

2. Gebruik van software

Alle software die vanaf deze site kan worden gedownload of gebruikt, is het auteursrechtelijk beschermde werk van BestVideoConverter. Het gebruik van de software is onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van de licentieovereenkomst, die wordt meegeleverd met of is opgenomen in het pakket van de software of andere toepasselijke licentieovereenkomsten die zijn ondertekend door en tussen u en BestVideoConverter (\ "Licentieovereenkomst \"). U moet alle voorwaarden van een dergelijke licentieovereenkomst lezen en accepteren voordat u de software gebruikt. Elk gebruik, reproductie of distributie van de software dat niet in overeenstemming is met de licentieovereenkomst, is impliciet verboden.

De software is alleen gegarandeerd volgens de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Behalve zoals gegarandeerd in de licentieovereenkomst, wijst BestVideoConverter alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de software af, inclusief alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel of niet-inbreuk.

3. Feedback

Alle opmerkingen of materialen die naar BestVideoConverter worden gestuurd, inclusief maar niet beperkt tot feedback, zoals vragen, opmerkingen, suggesties of gerelateerde informatie met betrekking tot de software, deze website of andere producten, programma's of diensten van BestVideoConverter, worden beschouwd als niet-vertrouwelijk. BestVideoConverter heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke Feedback en zal vrij zijn om ideeën te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken, tentoon te stellen, weer te geven, te transformeren, afgeleide werken te maken en de Feedback te verspreiden onder anderen, en zal vrij zijn om ideeën te gebruiken, concepten, knowhow of technieken in dergelijke Feedback voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten waarin dergelijke Feedback is verwerkt.

4. Copyrightverklaring

Alle materialen, producten en diensten die op de site worden behandeld, worden beschermd door de auteursrechtwetgeving. BestVideoConverter bezit alle auteursrechten, tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BestVideoConverter, mag enige inhoud op de site niet worden gekopieerd, verspreid, gefotokopieerd, afgespeeld, gekoppeld of verzonden met superlinks of worden gebruikt voor enig ander commercieel doel door welke persoon dan ook, tenzij anderszins gedownload of afgedrukt voor niet-commercieel en individueel gebruik. Alle logo's, handelsmerken, paginakoppen, afbeeldingen, opstartschermen en grafische afbeeldingen die op deze site worden weergegeven, zijn servicemerken en / of handelskleding van BestVideoConverter. Behalve voor zover hierin expliciet toegestaan, is het niet toegestaan ​​dat een van de merken in welke vorm of op welke manier dan ook door een persoon of entiteit wordt verspreid.

5. Algemeen

BestVideoConverter kan deze voorwaarden op elk moment herzien zonder verdere kennisgeving en u dient deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om de nieuwste voorwaarden te bekijken, omdat de voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en BestVideoConverter vormen en bindend zijn voor uw gebruik van deze site, en in de plaats treden van eerdere overeenkomsten tussen u en BestVideoConverter met betrekking tot uw gebruik van deze site. Als een bepaling van de Voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een wet, regel, bevel of regeling van een overheid, heeft een dergelijke ongeldigheid geen invloed op de afdwingbaarheid van andere bepalingen van de Voorwaarden. Door toegang te krijgen tot deze site stemt u ermee in BestVideoConverter, haar gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, agenten en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruikersinhoud, gebruik van de site of schending van een van de voorwaarden.

6. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden of andere vragen, neem dan contact op met BestVideoConverter op de contactpagina op de site.